Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 05 phòng, ban bao gồm:

 • Phòng Hành Chính - Kế Toán
 • Phòng Kinh Doanh
 • Phòng Kỹ Thuật
 • Nhà Máy Sản Xuất Nước
 • Phòng Quản Lý Chất Lượng

                                 

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

 1. Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên
 3. Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên
 4. Ông Nguyễn Văn Mạnh : Thành viên
 5. Ông Đặng Hồng Đăng : Thành viên
 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc : Thành viên
 7. Bà Vũ Thị Như Trang : Thành viên
Ban kiểm soát Công ty bao gồm:
 1. Bà Lê Minh Đức                           : Trưởng ban
 2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang : Thành viên
 3. Ông Nguyễn Tấn Long : Thành viên

  Ban giám đốc Công ty bao gồm:

 1. Ông Phạm Tấn Luận : Giám đốc công ty
 2. Ông Nguyễn Văn Mạnh : Phó Giám đốc
 3. Ông Nguyễn Châu Trực : Phó Giám đốc
 4. Bà Vũ Thị Như Trang : Quyền Kế toán trưởng

Tin liên quan